Tietosuojaseloste

SOMEDA | TIETOSUOJALAUSEKE
 

Tämä on Somedan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

Klasila Ville-Verneri – 3127898-8
Aleksanterinkatu 71
90120 Oulu

info@someda.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ville-Verneri Klasila
ville-verneri.klasila@someda.fi

3. Rekisterin nimi

Somedan asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Somedan asiakas- ja markkinointirekisterin tietojen käyttötarkoituksena on mahdollistaa asiakkuuksien hoitaminen, viestiminen potentiaalisille tai nykyisille asiakkaille sekä Rekisteröidyn tilaamien sisältöjen toimittaminen Rekisteröidylle.

Rekisterin tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat
a) rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn.
b) rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia, kun rekisteröity on tai on ollut rekisterinpitäjän asiakkaana.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut ovat
a) tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista olemassa oleville tai entisille asiakkaille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.
b) suorittaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia sellaisille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat täyttäneet sivuilla täytettävällä lomakkeella yhteystietonsa, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti ja osoite), nettisivut, profiilit/ käyttäjänimet sosiaalisessa mediassa, laskutustiedot, IP- osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niihin liittyvistä muutoksista ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin tai verkkomateriaaleihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on liiketoiminnan kannalta perusteltua. Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Evästeet

Rekisterinpitäjän internet-sivuilla voidaan kerätä sivun käyttäjien käyttäytymistietoja (esimerkiksi selain, maantieteellinen sijainti, IP- osoite, vierailuaika sivuilla, katsellut sivut) evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeitä käytetään sivuston parantamiseen ja yleisen statistiikan keräämiseen. Lue lisää evästeistä täältä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin tehdään automaattista päätöksentekoa profiloinnin kautta sopivan sisällön kohdentamiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa käyttämämme pilvipalveluiden palvelimet saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) tai siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä olevia henkilötietojansa. Tieto- ja korjauspyynnöt ja tietojen käsittelyä koskevat kysymykset voi esittää Rekisterinpitäjälle, ks. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.
 2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.
 3. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerätessä rekisteröidyltä itseltään.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mm. kun
  1. henkilötietojen käsittelylle ei ole tarvetta
  2. rekisteröity peruuttaa suostumuksensa
  3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 5. Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
  2. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 6. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle reskisterinpitäjälle.
 7. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Laadittu 17.6.2022 Viimeisin muutos 17.6.2022